Statut

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Sieradz Biega

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Sieradz biega i zwane jest dalej Klubem.
2. Klub używa nazwy skróconej „KS Sieradz Biega”.

§ 2
1. Siedzibą Klubu jest miasto Sieradz.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Sieradza i powiatu sieradzkiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 4
1. Klub posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków.
3. Do realizacji działalności statutowej Klub może zatrudniać pracowników
4. Dla realizacji określonych celów Klub może korzystać z pomocy wolontariuszy, nie związanych na co dzień z działalnością Klubu .
5. Klub może posiadać własne logo, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, sportu masowego i wyczynowego poprzez:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) działania na rzecz ochrony zdrowia i propagowania idei pomocy społecznej,
c) propagowanie wszelkich form aktywności ruchowej,
d) propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych w formie regularnego uprawiania sportu oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play,
e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
g) aktywizację społeczną i zawodową osób starszych.

§ 7
Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w obszarze zadań z zakresu użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez:
a) propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów, biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej poprzez organizację wspólnych treningów i zawodów sportowych - jako zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i patologii społecznych.
b) organizowanie oraz wspieranie imprez lekkoatletycznych, innych zawodów sportowych, plenerowych, biegów na orientację, imprez rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych, w oparciu o współpracę i pomoc organów samorządowych, państwowych, dotacji z Unii Europejskiej oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
c) organizowanie szkolenia sportowego w formie kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla amatorów,
d) prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy,
e) współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Klubu,
f) podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych oraz tras tartanowych,
g) promowanie miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego, poprzez uczestnictwo w imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami,
h) organizowanie i udzielanie pomocy technicznej oraz wsparcia, w tym finansowego oraz sprzętowego w zakresie wyjazdów swych członków i sympatyków na imprezy lekkoatletyczne w kraju i za granicą.
i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat biegania, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej,
j) prowadzenie strony internetowej Klubu i innych form prezentacji Klubu w Internecie,
k) działania marketingowo - promocyjne,
l) udział w akcjach charytatywnych podczas zawodów biegowych.

Rozdział III. Członkowie Klubu - prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
2. Klub posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9
1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty wpisowej.
2. Wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd płatne jest w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia nowego członka przez Zarząd
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
4. Osoby niepełnoletnie mają prawo należeć do Klubu po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Klubu,
e) do obecności na stronie internetowej Klubu oraz innych internetowych nośnikach Klubu.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Klub, realizując jego cele,
b) przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz Klubu,
c) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Klubu,
d) brać udział w zawodach biegowych w strojach z barwami i z logo Klubu oraz zgłaszać się do startów podając jako klub - KS Sieradz biega,
e) regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym corocznie przez Zarząd.
7. Członkowie zwyczajni Klubu nie mogę reprezentować w zawodach biegowych innego niż Klub podmiotu sportowego
8. Odstępstwo od obowiązku startu członków zwyczajnych w barwach i z logo Klubu będzie możliwe, gdy:
a) biorą oni udział w trakcie zawodów w akcjach charytatywnych
b) w regulaminie zawodów wymagany jest strój dostarczony przez organizatora,
c) w innych, szczególnych okolicznościach, za zgodą Zarządu Klubu.
9. Przez aktywność, o której mowa w § 9 pkt 5 lit. a) Statutu rozumie się:
a) udział w zawodach biegowych
b) aktywny udział w organizacji zawodów biegowych, którego organizatorem jest Klub,
c) udział w cyklicznych treningach otwartych, organizowanych przez Klub,
d) startowanie w barwach (strojach) Klub podczas zawodów biegowych.

§ 10
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11
1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo, co najmniej 5 członków Klubu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich
4. Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni przez Zarząd z innych niż określonych § 11 ust. 3 obowiązków, jaki ciążą na członkach zwyczajnych.
5. Członkowie honorowi, będący jednocześnie członkami Klubu mają prawo głosu stanowiącego.

§ 12
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie lub droga mailową Zarządowi Klubu z wyprzedzeniem miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu oraz działania na szkodę Klubu,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej lub innych zobowiązań przez okres przekraczający termin, określany corocznie do 10 stycznia przez Zarząd,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
f) rozwiązania Klubu,
g) braku aktywności zdefiniowanej w § 9 pkt 9 Statutu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Klubu

§ 13
Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14
1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 16
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 17
1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie w ciągu maks. 1 godziny od zakończenia pierwszego zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Klubu oraz członkowie honorowi zdefiniowani w § 11 pkt 5 Statutu
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi wspierający oraz zaproszeni goście,
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
j) zatwierdzenie Regulaminów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
k) zatwierdzenie Regulaminu Wyróżnień i Kar.

Zarząd

§ 19
1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
7. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 20
1. Reprezentacja Klubu w stosunkach zewnętrznych sprowadza się do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, reprezentowania Klubu przed sądami i organami administracji publicznej.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, w szczególności do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 21
1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym odbędzie się wybór Prezesa Zarządu.
2. Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Klubu,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
i) prawo do kooptacji składu Zarządu w przypadku rezygnacji członków w czasie kadencji w trybie określonych w § 14 pkt 2 Statutu,
j) ustalenie do 10 stycznia każdego roku terminu płatności składki członkowskiej,
k) przyznawanie członkom Klubu nagród i wyróżnień oraz stosowanie kar,
l) ścisła współpraca z Komisją Rewizyjną w sprawach związanych z działalnością Klubu.

Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji, wiceprzewodniczącego i 1 członka.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
4. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) ścisła współpraca z Zarządem w sprawach związanych z działalnością Klubu.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) wpisowe,
b) składki członkowskie,
c) dotacje państwowe, samorządowe, unijne i inne;
d) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
e) darowizny,
f) zapisy i spadki,
g) fundusze przekazywane na zadania zlecone przez samorządy,
h) dochody z majątku.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Rozdział VI. Wyróżnienia i kary

§ 26
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.

§ 27
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia z Klubu.

§ 28
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz stosowania kar określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 29
Uchwały w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30
1.Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

§ 31
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna odbywają przynajmniej raz w roku wspólne spotkanie celem omówienia wszelkich istotnych i bieżących spraw Klubu.