NASZE IMPREZY Sieradz biega - Grupa biegowa
Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Statut

Statut Stowarzyszenia "Grupa Biegowa Sieradz biega"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "Grupa Biegowa Sieradz biega", zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sieradz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Sieradza i powiatu sieradzkiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest nowopowstałą organizacją sportowo-rekreacyjną skupiającą aktywnych biegaczy i sympatyków biegania.
2. Zakresem działania Stowarzyszenia jest promowanie i upowszechnianie biegania, w szczególności wśród mieszkańców Sieradza i okolic, jak również wśród wszystkich osób zainteresowanych formami rekreacji, będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku - „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.

§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków.
3. Dla realizacji określonych celów Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy, nie związanych na co dzień z działalnością Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może posiadać własne logo, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie biegania i innych form ruchu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
2. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
4. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.
5. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.
8. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
9. Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym
10. Promocja miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań biegowych.
2. Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie Sieradza i powiatu sieradzkiego.
3. Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy.
4. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych oraz tras tartanowych.
6. Promowanie miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami.
7. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat biegania, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej
9. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie.
10. Działania marketingowo - promocyjne.
11. Udział w akcjach charytatywnych podczas zawodów biegowych

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty wpisowej.
2. Wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd płatne jest w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia nowego członka przez Zarząd
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
4. Osoby niepełnoletnie mają prawo należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
e) do obecności na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz innych internetowych nośnikach Stowarzyszenia
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,
b) przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,
c) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
d) brać udział w zawodach biegowych w strojach z barwami i z logo Stowarzyszenia oraz zgłaszać się do startów podając jako klub - Grupę Biegową Sieradz biega,
e) regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym corocznie przez Zarząd.
7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia nie mogę reprezentować w zawodach biegowych innego niż Stowarzyszenie podmiotu sportowego
8. Odstępstwo od obowiązku startu członków zwyczajnych w barwach i z logo Stowarzyszenia będzie możliwe, gdy:
a) biorą oni udział w trakcie zawodów w akcjach charytatywnych
b) w regulaminie zawodów wymagany jest strój dostarczony przez organizatora.
9. Przez aktywność, o której mowa w § 9 pkt 5 lit. a) Statutu rozumie się:
a) udział w zawodach biegowych
b) aktywny udział w organizacji zawodów biegowych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
c) udział w cyklicznych treningach otwartych, organizowanych przez Stowarzyszenie
d) startowanie w barwach (strojach) Stowarzyszenia podczas zawodów biegowych

§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich
4. Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni przez Zarząd z innych niż określonych § 11 ust. 3 obowiązków, jaki ciążą na członkach zwyczajnych.
5. Członkowie honorowi, będący jednocześnie członkami Stowarzyszenia mają prawo głosu stanowiącego

§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający termin, określany corocznie do 10 stycznia przez Zarząd w drodze uchwały
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
f) rozwiązania Stowarzyszenia.
g) braku aktywności zdefiniowanej w §9 pkt.9 Statutu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 16
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie w ciągu maks. 1 godziny od zakończenia pierwszego zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi zdefiniowani w § 11 pkt 5 Statutu
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi wspierający oraz zaproszeni goście,
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
j) zatwierdzenie Regulaminów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd

§ 19
1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków
5. Zarząd wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
7. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.

§ 20
1. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych sprowadza się do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracji publicznej.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, w szczególności do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 21
1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym odbędzie się wybór Prezesa Zarządu.
2. Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej
i) prawo do kooptacji składu Zarządu w przypadku rezygnacji członków w czasie kadencji w trybie określonych w § 14 pkt 2 Statutu
j) ustalenie do 10 stycznia każdego roku terminu płatności składki członkowskiej
k) ścisła współpraca z Komisją Rewizyjną w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji, wiceprzewodniczącego i 1 członka.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
4. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określają regulaminy zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.

§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g) ścisła współpraca z Zarządem w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje
d) wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie,

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 26
Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 28
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna odbywają przynajmniej raz w roku wspólne spotkanie celem omówienia wszelkich istotnych i bieżących spraw Stowarzyszenia.