Sieradzki Cross

Sieradzki Cross

Regulamin
Regulamin VII Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego

I. CELE
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- promocja miasta Sieradza
- integracja środowiska biegowego

II. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Sieradz Biega

III. PATRONAT
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała

IV. TERMIN i MIEJSCE:
22 maja 2022, godz. 11-17, Park Miejski im. A. Mickiewicza w Sieradzu

V. FORMUŁA BIEGU
1. Wygrywa zawodnik/zawodniczka, który pokona największą ilość kilometrów w czasie trwania biegu, czyli między godz. 11 a 17.
2. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar ilości okrążeń oraz czasu. Każdy uczestnik otrzyma zwrotny numer startowy z chipem.
3. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie trwania zawodów wraz z końcem danej rundy opuścić trasę i w dowolnym momencie na nią wrócić i kontynuować bieg.
4. Organizator przewiduje 2 strefy na linii start/mety - strefę przejściową i strefę końcową.
5. Organizator wydziela zamkniętą wydzieloną strefę przejściową, przeznaczoną wyłącznie dla uczestników, którzy przerywają udział w zawodach. Uczestnik podczas przerwy w zawodach nie może opuścić strefy przejściowej. Powrót do biegu możliwy jest tylko ze strefy przejściowej. Niezachowanie ww. zasad przez uczestnika równoznaczne jest z jego dyskwalifikacją.
6. Zawodnik, który kończy swój udział po przekroczeniu maty pomiarowej udaje się do wydzielonej otwartej strefy końcowej, gdzie ma obowiązek zwrotu technicznego numeru startowego z chipem.

VI. TRASA
2 km runda w Parku Miejskim w Sieradzu
powierzchnia - 100% szuter
oznaczenia rundy co 500 m

VII. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 22 maja 2022 r. ukończą 18 lat, zgłoszą się na biegu za pośrednictwem formularza na stronie https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/693, zaakceptują regulamin oraz podpiszą przed zawodami oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2.W biegu prawo startu mają również osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16 lat. Osoby takie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji.
UWAGA: Uczestnicy niepełnoletni wskazani w niniejszym punkcie mogą pokonać podczas zawodów maksymalnie 10 km (5 rund).
3.Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drogą mailową (na adres: cross@sieradzbiega.pl) lub SMS-ową (nr: 513 009 350 lub 604 134 219) w dniu 12 lub 13 maja 2022 r.
4.Limit uczestników wynosi 250 (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu.


VIII. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Internet do wyczerpania limitu, maksymalnie do dnia 11.05.2022 r. za pośrednictwem formularza na https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/693.
2. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia po 11.05.2022 r. oraz w dniu zawodów, chyba że w wyniku weryfikacji w dniu 12 i 13 maja 2022 r. zwolnią się miejsca w ramach limitu uczestników. Organizator poinformuje wówczas o tym na stronie Crossu.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 22 maja 2022 w godz. 9.00-10.40 w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1
4. Numer startowy i pakiet można odebrać wyłącznie osobiście.

IX. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

X. KLASYFIKACJE:
- klasyfikacja generalna kobiet
- klasyfikacja generalna mężczyzn
W przypadku równej ilości kilometrów, o wyższym miejscu decyduje szybszy czas, w jakim zostały pokonane.

XI. NAGRODY:
- 10 pierwszych kobiet i 10 pierwszych mężczyzn open otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
- każdy biegacz, który pokona minimum 10 km otrzyma bezpośrednio po ukończeniu dystansu pamiątkowy medal
- dla każdego uczestnika przewidziany jest pakiet startowy.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

XII. PROGRAM
9.00-10.40 - weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych
10.45- rozgrzewka
11.00 - 17.00- zawody
17.45 - wręczenie nagród
18.15- zakończenie zawodów

XIII. KONTAKT
mail: cross@sieradzbiega.pl
513 009 350
604 134 219

XIV. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana) na trasie
2. Organizator zapewnia 3 szatnie mieszczące się obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1, w bezpośredniej bliskości miejsca zawodów oraz depozyt, mieszczący się w pobliżu linii startu
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z chipem z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane. Po zakończeniu zawodów każdy uczestnik ma obowiązek zwrotu numeru startowego z chipem.
5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.
8. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników.
9. Nazwa i wszelkie znaki graficzne Crossu należą do Stowarzyszenia Grupa Biegowa "Sieradz biega".
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.