NASZE IMPREZY Sieradz biega - Grupa biegowa
Strona główna
Regionalny Weekend Sportu
Aktualności
Najbliższe starty
Nasze wyniki
Stowarzyszenie
Galerie
Sylwetki zawodników
Porady biegowe
Trenuj z nami
Kalendarz biegów
Ultrabieganie
Triathlon
Odżywianie
Trening
Kontakt
NASZE IMPREZY

PARTNERZY
CZŁONKOWIE
WSPIERAJĄCY
PATRON MEDIALNY


Oświadczenie

Sieradzki Weekend Sportu

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.……………………………………………… ………………………………………………………………...
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego imię i nazwisko dziecka

……………………………………................ ………………………………………………………………...
Adres Adres

……………………………………................ ………………………………………………….……………...
tel. kontaktowy Data urodzenia

…………………………………………………………………
PESEL dziecka

Zgoda na udział dziecka w zawodach Sieradzki Weekend Sportu/ Akceptacja regulaminu

Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w zawodach „Sieradzki Weekend Sportu” rozgrywanym w dniach 09.09.2017 r. - 10-09.2017 r. i oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zawodów i akceptuję jego postanowienia

……………………… ………………………………
data podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach „Sieradzki Weekend Sportu”
Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

……………………… ………………………………
data podpis rodzica/opiekuna prawnego


Zgoda na wykorzystanie/przetwarzanie danych osobowych dziecka

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka/dzieci przez
Organizatora zawodów dla celów zawodów.

……………………… ………………………………
data podpis rodzica/opiekuna prawnego


» pobierz oświadczenie (format: docx)